U nás jako doma
a možná lépe,nemusíte vařit...

Nabízíme ubytování v 11 pokojích s vlastním sociálním zařízením,máme 5 dvoulůžkových,2 třílůžkové a 4 čtyřlůžkové pokoje.

V penzionu je bar s čepovaným pivem a slušným výběrem alko i nealko nápojů jen pro naše hosty, vaříme klasická domácí jídla, grilujeme....

Nemáme restauraci pro veřejnost. 

ubytovací řád

1) Po příchodu do penzionu se host prokáže platným dokladem totožnosti (občanským průkazem nebo cestovním pasem).

2) Ubytování probíhá od 16:00 do 19:00 hodin. V jinou dobu mohou být hosté ubytováni po předchozí domluvě.

3) Cenu za ubytování platí host při příjezdu dle platného ceníku, po zaplacení obdrží klíč od pokoje a hlavního vchodu.

4) Ve všech prostorách penzionu (na všech pokojích, chodbách i ve společné jídelně) platí přísný zákaz kouření, při jeho porušení si provozovatel vyhrazuje právo na pokutu 1.000,- Kč, při opakovaném porušení si provozovatel vyhrazuje právo na okamžité ukončení pobytu zákazníka bez jakékoliv náhrady či kompenzace. Uhrazená cena za pobyt propadá ve prospěch provozovatele. Prostor vyhrazený pro kuřáky je venkovní terasa.

5) Není dovoleno přemisťování zařízení bez souhlasu vedení penzionu a jakékoliv zásahy do elektrické sítě.

6) Z bezpečnostních důvodů může host používat v pokoji pouze ty vlastní elektrické spotřebiče, které slouží k jeho osobní hygieně (holicí a masážní strojky, vysoušeče vlasů apod.), dále osobní počítače a nabíječky kamer a mobilních telefonů. Nejsou povoleny vařiče, rychlovarné konvice, přímotopy.

7) Návštěvy jsou povoleny pouze v prostorách jídelny nebo na terase.

8) Snídaně se podávají od 8:00 do 9:00 hodin, večeře od 19,00 od 19:30 hod., není-li předem domluveno jinak.

8) Od našich hostů očekáváme, že budou udržovat čistotu v penzionu/používat domácí obuv/ i jeho okolí a chovat se šetrně k jeho zařízení. V případě znečištění pokoje nad rámec běžného znečištění bude účtován poplatek ve výši 1.000 Kč za ztížený úklid.

9) Děti není z bezpečnostních důvodů vhodné ponechávat bez dozoru dospělé osoby v pokoji a ostatních prostorách penzionu, rodiče nebo dohlížející osoba nese plnou odpovědnost za případnou škodu způsobenou dítětem.

10) Provozovatel penzionu neručí za věci vnesené hostem do penzionu a za škodu na odložených věcech (klenoty, peníze a jiné cennosti).

11) Psi a jiná drobná zvířata mohou být ubytováni po předchozí dohodě pouze za předpokladu, že během pobytu neobtěžují ostatní ubytované hosty, neničí a neznečišťují zařízení penzionu a okolí.

12) V době od 22:00 do 7:00 hodin jsou hosté žádáni, aby dodržovali noční klid, i v denní době je samozřejmostí ohleduplné chování k ostatním hostům.

13) Při odchodu z pokoje host uzavře okna, vodovodní kohoutky a zhasne světla, uzamkne pokoj.

14) Penzion neposkytuje službu denního úklidu pokoje či denní výměny ručníků.

15) Odpadky z pokoje (zejména pak použité dětské pleny či jiný biologický odpad), prosím vyhazujte denně do popelnice u penzionu, případně se prosím domluvte s personálem. Odpad nad běžný rámec  /lahve,PETky,krabice..../ nepocházející od nás, si prosím odvezte.

16) Škody způsobené na majetku penzionu je host povinen ohlásit na recepci a uhradit. Za pronajatý pokoj ručí ubytovaná osoba v plné výši od doby převzetí klíčů od pokoje až do doby převzetí pokoje pronajímatelem (nikoliv pouze do doby vrácení klíčů). V případě skupiny je zodpovědná osoba ta, která provedla rezervaci.

17) Při ukončení pobytu pokoj předá pověřené osobě do 10:00hod., není - li předem domluveno jinak, a odevzdá klíč - při ztrátě klíče bude požadována úhrada 500,- Kč. V případě, že host ve stanovenou dobu pokoj nepředá a není přítomen, vyhrazuje si penzion právo věci hosta vyklidit za přítomnosti dvou zástupců penzionu a uschovat, aby mohl být pokoj k dispozici pro další rezervaci. V takovém případě bude hostovi zaúčtován další den pobytu.

18) Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu. V případě, že je poruší, má vedení penzionu právo od dohody o poskytnutí ubytovací služby odstoupit před uplynutím dohodnuté doby. Host přijetím ubytování souhlasí s dodržováním tohoto Ubytovacího řádu se všemi jeho podmínkami a sankcemi.

19) Zpracování osobních údajů

19.1 Ubytovatel zpracovává osobní údaje hosta pro účely uzavření a správy smlouvy a realizaci dodávky služeb, pro plnění svých právních povinností nebo se souhlasem hosta za účelem vylepšování služeb a nabídky ubytovatele, pro marketingové účely vč. zasílání obchodních sdělení a personalizace reklamy, příp. jiným účelem, ke kterému udělil host souhlas.

19.2 Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a souvisejících českých právních předpisů a v souladu se Zásadami pro nakládání s osobními údaji ubytovatel zveřejněných na www.penzion-samorost.cz, ve kterých je uvedeno, jakým způsobem ubytovatel nakládá s osobními údaji hosta, jaké informace o hostovi ukládá, jak dané informace využívá a komu je případně předává. Zásady pro nakládání s osobními údaji taktéž obsahují výčet veškerých práv hosta v souvislosti se zpracováním osobních údajů, zejm. pak právo na informace, opravu, vymazání či právo souhlas se zpracováním kdykoli odvolat.

19.3 V souvislosti se zpracováním osobních údajů ubytovatel prohlašuje, že (i) zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky stanovenými právními předpisy; (ii) zajistil, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly k mlčenlivosti nebo aby se na ně vztahovala zákonná povinnost mlčenlivosti; (iii) přijal vhodná technická a organizační opatření, aby zajistil nezbytnou úroveň zabezpečení osobních údajů; a (iv) v případě porušení zabezpečení osobních údajů s rizikem pro práva a svobody fyzických osob informuje dozorový orgán, příp. subjekty údajů.